WYCENA
PRZEDSIĘBIORSTW, MSR
DORADZTWO
INWESTYCYJNE
BADANIA
I ANALIZY RYNKU
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
logo
button

Oferta -> Wycena Przedsiębiorstw - MSR

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW


Wykonujemy raporty z wyceny przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części dla następujących celów:

 • transakcji kupna/sprzedaży
 • fuzji i przejęć
 • przekształceń
 • likwidacji
 • celów podatkowych

W procesie wyceny w zależności od jej celu i zakresu określamy wartość z wykorzystaniem metod:

 • majątkowych (skorygowanych aktywów netto, odtworzeniowej i likwidacyjnej)
 • dochodowych (DCF, EVA, APV)
 • rynkowych (porównawczych i mnożnikowych)

Określamy również wartości innych aktywów, np. praw do emisji CO2 oraz aktywów niematerialnych, w tym w szczególności:

 • marki
 • kapitału ludzkiego
 • relacji z klientami
 • reputacji
 • goodwill


MSR


Określamy wartość godziwą aktywów trwałych (nieruchomości, środków technicznych, środków transportu, i innych) będących środkami trwałymi jednostek gospodarczych w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz MSR/MSSF z uwzględnieniem zakładanego okresu ich użytkowania oraz prognozowanej wartości końcowej (rezydualnej).
 

Zaufali nam